Vääriselupaigad

Mis on vääriselupaik?

Vääriselupaiga Eesti kontseptsiooni väljatöötajad määratlesid vääriselupaika kui vähima inimmõjuga metsaala, kus praegusajal suure tõenäosusega ja mittejuhuslikult leidub ohustatud, ohualteid, haruldasi või tähelepanu vajavaid liike, mis on kasvukohtadega kitsalt kohastunud. Metsaseaduse järgselt on vääriselupaik ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur.

Vääriselupaiga iseloomulikud tunnused on:

· alal kasvab põline või haruldane metsakooslus (väike inimmõju, looduslikult arenenud mets jm);

· leidub erilistele elutingimustele viitavaid bioloogilisi (häilud, erinevas vanuses puud, rohke lamapuit, vanad või õõnsustega puud jms) ja maastikulisi näitajaid (erinevad veest mõjutatud alad, järsakud, põlendikud jms);

· esineb erilistele elutingimustele viitavaid tunnusliike (liigid, mis vajavad erilisi tingimusi kasvamiseks, mida sageli majandatavates metsades ei ole).

Riigimetsale on vääriselupaikade kaitsmine kohustuslik aga eraomanikule kuuluvas metsas on vääriselupaiga kaitsmine vabatahtlik. Erametsaomanikul on võimalik sõlmida riigiga vääriselupaiga kaitseks notariaalne leping, millega kinnisasi koormatakse isikliku kasutusõigusega riigi kasuks 20-ks aastaks. Selle eest makstakse omanikule kasvava metsa väärtuse suurune summa proportsionaalselt 20 aasta jooksul iga-aastaste maksetena.

Vääriselupaiku on võimalik näha nii metsaregistri kui ka keskkonnaregistri avalikus teenuses.

Mis on täna valesti vääriselupaikadega?

Kaitsele määratud maaalad on liiga väikesed, et garanteerida nende liikide ellujäämine. Kohe vääriselupaiga kõrval võib teostada lageraiet, mis omakorda mõjutab otseselt vääriselupaiga temperatuuri, niiskustaset, tuulele avatust jne. Näiteks 29 vääriselupaiga lähedal, mis asuvad Haapsalu linna territooriumil, on kuuel teostatud lageraiet.

Vääriselupaikade kaitsmine on erametsaomanikule vabatahtlik, mis tähendab, et metsaomanik võib hävitada ohustatud või ohualti liigi elupaiga, mis on loodusliku mitmekesisuse säilitamise seisukohast ülimalt kahetsusväärne.