Looduslikud Pühapaigad

Mis on looduslikud pühapaigad?

Looduslik pühapaik on maismaa- või veeala, millega on ajalooliselt seotud vaimsed tõekspidamised ja/või kombetalitused. Eesti looduslikke pühakohti - hiiekohti, pühapuid, ohvrikivisid ja –allikaid - võib pidada siinse põliskultuuri lahutamatuks osaks. Läbi aegade on siinse maarahva teadvuses leidunud kindel koht looduses asuvatele pühapaikadele ning need kohad on olnud ka praktilise abi allikad.

Vaatamata aegade muutumisele pole pühapaigad kaotanud oma tähendust ka kaasaegses Eestis. Vastukaaluks linnastumi-sele ja tänapäevasele rahamaailmale on ühiskonnas selgesti olemas teistsugused – loodust, keskkonda ja traditsioone toetavad väärtushinnangud. Ehkki mitte enam samal viisil kui sajandite eest, vajatakse pühakohti ning teadmist nende kohta ka praegu. inimesi, kelle jaoks on tähtis side looduse ja minevikuga, leidub ühtviisi nii maal kui linnas.

Mis neid ohustab?

Eestis on kaardistamata 4000 ajaloolist looduslikku pühapaika, millest ca. 2000 asuvad metsades. Muinsus- ja/või looduskaitseseaduse alusel on Eestis mingil määral kaitse all ca. 500 looduslikku pühapaika, ca. 250 neist asuvad metsamaal ning on metsatööde tõttu ohustatud. Looduslikud pühapaigad moodustavad metsamaa pindalast kuni 0,59 %.

Igal aastal hävitatakse ja rüvetatakse Eestis metsade majandamise kaudu kuni 600 ha hiisi ja teisi looduslikke pühapaiku. Pühadest metsadest raiutakse igal aastal kuni 50 000 tihumeetrit puitu. RMK osa on selles vastavalt 90 ha ja 25 000 tihumeetrit. Puuduliku õigus- ja halduskorralduse ning vähese uurituse tõttu on ohustatud tuhanded metsamaal asuvad looduslikud pühapaigad. Pühapaiku vahetult kahjustava metsade majandamise käigus toodetud metsamaterjali aastane maht võib ulatuda kümnete tuhandete tihumeetriteni.

Kuivõrd Eesti seadustes puudub loodusliku pühapaiga mõiste, ei ole need kaitstud terviklike sakraalobjektidena, vaid leiavad kaitset kitsalt arheoloogilise (materiaalse) pärandina või loodusväärtusena.

Pikemalt: http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/index.php/puhapaikade-ruustamise-tagamaad/