Põhikiri

                           Põhikiri                                                                 

                                                            

1. ÜLDSÄTTED

                                                            

1.1 Mittetulundusühing Roheline Läänemaa (edaspidi MTÜ) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Haapsalu linn, Lääne maakond.

1.2 MTÜ eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse ja puhta ning inimväärika elukeskkonna säilitamine ja parendamine ajaloolises kuurortlinnas Haapsalus, Haapsalu otseses ümbruses ja Läänemaal kui ka kogu Eestis nii linna- kui looduskeskkonnas.                                             

 1.3 MTÜ tegevuse põhivormideks on: 

                        

2. LIIKMED 

 

2.1 Ühingu liikmeks astumise ning väljaastumise ja väljaarvamise kord ja tingimused 

2.1.1 MTÜ Rohelise Läänemaa liikmeks võivad astuda füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad MTÜ põhikirja. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teavitab sellest avalduse esitanud isikut. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku päevakorda.

2.1.2. Samuti võivad MTÜ-l olla toetajaliikmed, kes toetavad MTÜ tegevust ja on huvitatud MTÜ eesmärkide realiseerimisest. MTÜ juhatus sõlmib toetajaliikmega individuaalse lepingu, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Muus osas on toetajaliikme vastuvõtmise kord sarnane liikme vastuvõtmise korrale.

2.1.3 MTÜ-st välja astumisest teatab liige juhatusele kirjalikult.

2.1.3 Liige võidakse MTÜst välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele: 

Sellisel juhul peatub liikmelisus juhatuse kirjaliku otsuse alusel. Ühingu juhatus teatab väljaarvatavale liikmele viivitamatult oma otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

 

2.2 Liikmete õigused ja kohustused 

 

2.2.1 MTÜ liikmete õigused:

 

2.2.2 MTÜ liikmete kohustused:

 

 

3. JUHTIMINE

 

3.1 Üldkoosolek 

 

3.1.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumise kuupäeva teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 1/3 MTÜ liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole nõutavat kohalolijate hulka, kutsub MTÜ juhatus üldkoosoleku sama päevakorraga kokku 1 kuu jooksul. See üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osavõtjate arvust. 

3.1.2. Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kord: MTÜ üldkoosoleku otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalejatest. Kui MTÜ üldkoosoleku päevakorras on juhatusele umbusalduse avaldamine, peavad selle poolt hääletama 4/5 üldkoosolekul osalejatest. MTÜ juhatuse liikme võib ennetähtaegselt tagasi kutsuda üldkoosoleku 4/5 häälteenamusega, kui juhatuse liige on oma kohustusi oluliselt rikkunud või võimetu juhatuse töös osalema. Igal MTÜ liikmel on üldkoosolekul 1 hääl. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

 

3.2 Juhatus 

 

3.2.1. Üldkoosoleku vahelisel perioodil korraldab MTÜ tegevust juhatus.

3.2.2 Ühingu juhatus valitakse viieks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.2.3. Juhatus: 

3.2.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. 

3.2.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatus võib teha otsuseid e-hääletusega. 

3.2.6. Juhatuse kõik liikmed võivad ühingut ainuisikuliselt esindada selleks juhatuselt saadud volituse alusel.

 

4. MAJANDUSTEGEVUS 

 

4.1. MTÜ majanduslikud vahendid koosnevad liikmemaksudest, lepingulistest tuludest, annetustest ja toetustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest MTÜ tegevust toetavatest sissetulekutest.

4.2. MTÜ majanduslikke vahendeid kasutatakse põhikirjalistest ülesannetest ja seadustest tulenevate kohustustega seotud kulude katteks. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.3. MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimisorgani liikmetele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

 

 

 

5. ÜHINGU LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS 

 

5.1. MTÜ lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.2. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. MTÜ likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.