Tegevusplaan 2020

Tööplaan aastaks 2021

1) Teavitustöö ja osalemine protsessides:

Jälgime keskkonnateemalisi otsustusprotsesse Läänemaal/ Haapsalus ja võtame neist aktiivselt osa: osaleme koosolekutel ja erinevate arengu- & kaitsekavade väljatöötamisel, anname keskkonnaalast nõu (Haapsalu linna üldplaneering, linna metsade majandamine, parkide ja rohealade arengukava, Lääne Maakonna arengustrateegia jne).

Osaleme aktiivselt Haapsalu ja lähikonna KAH alade ( kõrgendatud avaliku huviga alad) raieplaane ja töid ja teavitame nendest kohalikke elanikke.

2) Loodukaitse:

Üks tähtsamaid ülesandeid, mille MTÜ Roheline Läänemaa on endale võtnud, on kaasa rääkida Läänemaa looduskaitsealade kaitse-eeskirjade muutmise protsessides. Kaitse-eeskirjad pannakse paika pikaks ajaks ja need dokumendid sätestavad, millised on konkreetse looduskaitseala kaitse eesmärgid ja millised on lubatud, keelatud ja vajalikud tegevused kaitseala vööndites (loodusreservaat, sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd). Viimasel aastal on Läänemaal algatatud Matsalu RP ja Vormsi MKA kaitse-eeskirjade muutmine. Kaitse-eeskirjade muutmise protsessides osaleb MTÜ Roheline Läänemaa omapoolsete ettepanekute koostamisega kaitse-eeskirja eelnõusse ja koosolekutel osalemisega.

Samuti jälgime millised metsaraied toimuvad Läänemaa looduskaitsealadel ja kaitsealuste liikide elupaikades nagu näiteks II kat metsise elupaikades, vääriselupaikades ja Natura elupaikades. Raiete kohta saame informatsiooni metsaregistrist, mida jälgime pidevalt. Kui meil on kahtlus, et raied ei ole vastavuses antud ala kaitsekorraga, siis teeme avalduse keskkonnainspektsioonile.

3) Looduslikud rohumaad:

Jälgime looduslikke rohumaid puudutavaid protsesse ja teeme sellealast teavitustööd.

4) Organisatsiooni areng:

Laiendame liikmeskonda nii uute aktiivsete liikmete kui ka toetajate näol.